Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Digital Media Display

Artikel 1: Definities

 • Digital Media Display: De besloten vennootschap Digital Media Display B.V., gevestigd te Cruquiuskade 251 1080 AM Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 71530959.
 • Opdrachtgever: De wederpartij van Digital Media Display.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Digital Media Display en Opdrachtgever, met betrekking tot de verkoop en levering van digital signage hardware.
 • Hardware: Alle apparaten en accessoires die door Digital Media Display worden verkocht en geleverd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schermen, mediaspelers, bevestigingsmaterialen en kabels.
 • Garantie: De fabrieksgarantie die door de fabrikant van de Hardware wordt verstrekt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Digital Media Display.
 2. Afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever worden door Digital Media Display uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3: Aanbiedingen en bestellingen

 1. Alle aanbiedingen van Digital Media Display zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Een bestelling kan schriftelijk, per e-mail of via de website van Digital Media Display worden geplaatst.
 3. Digital Media Display behoudt zich het recht voor om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren of te annuleren.

Artikel 4: Prijzen

 1. Alle prijzen van Digital Media Display zijn in euro’s, inclusief BTW.
 2. De prijzen gelden voor levering franco Amsterdam.
 3. Indien franco levering niet mogelijk is, worden de transportkosten afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 5: Betaling

 1. Nieuwe klanten dienen vooruit te betalen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Vaste klanten hebben een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 3. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven op de factuur.

Artikel 6: Levering

 1. De levertijd van de Hardware bedraagt in de regel 10 werkdagen.
 2. De levertijd is een indicatie en kan door Digital Media Display worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
 3. Digital Media Display is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging in de levering.

Artikel 7: Garantie

 1. Op alle Hardware door Digital Media Display wordt de Garantie van de fabrikant verstrekt.
 2. Voor het claimen van Garantie dient Opdrachtgever zich te wenden tot de fabrikant.
 3. Digital Media Display is niet aansprakelijk voor gebreken in de Hardware die vallen onder de Garantie.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde Hardware blijft eigendom van Digital Media Display totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen, met inbegrip van rente en kosten, heeft voldaan.

Artikel 9: Risico

 1. Het risico voor de Hardware gaat over op Opdrachtgever op het moment van aflevering.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Hardware behoren toe aan de fabrikant.
 2. Opdrachtgever mag de Hardware uitsluitend gebruiken voor eigen gebruik en mag deze niet kopiëren, verveelvoudigen of op andere wijze openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Digital Media Display is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst, tenzij deze schade het directe en aantoonbare gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Digital Media Display.
 2. De aansprakelijkheid van Digital Media Display is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de factuurprijs van de Hardware die de oorzaak van de schade is.

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Digital Media Display en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter te [Plaats rechtbank].

Artikel 13: Wijzigingen

 1. Digital Media Display is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 2. Gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking op de datum van publicatie op de website van Digital Media Display.

Artikel 14: Slotbepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
 2. In plaats van de nietige of vernietigbare bepaling, zullen partijen in overleg treden om een nieuwe bepaling te treffen die zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling beoogt.

Artikel 15: Geldigheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Digital Media Display, met inachtneming van de datum van publicatie op de website van Digital Media Display.

Opgesteld te Amsterdam, op 1 Januari 2023.

Digital Media Display VOF